Política de privacidad

De conformitat a l’establert per la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal (LOPD) i del Reial decret 1720/2007 (RDLOPD) del Reglament de desenvolupament de la LOPD, l’informem  que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva direcció de correu electrònic, han estat inclosos en un fitxer titularitat de A PORTADA COMUNICACIÓ, S.L.  NIF B62934682, Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona Volum 34798, Foli 84, Full B 250387, Inscripció 1ra, domiciliada a la Plaça Francesc Macià 5, Ent. 1 08021 BARCELONA, E-mail info@aportada.com, amb la finalitat d’atendre les seves consultes i enviament d’informació relacionada amb les ofertes que ofereix A PORTADA COMUNICACIÓ, S.L.

 S’informa que les dades poden ser utilitzades per l’enviament de comunicacions comercials, per qualsevol mitjà, relatiu a altres serveis de la nostra empresa que puguin ser del seu interès. Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a la direcció info@aportada.com indicant en l’assumpte “BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ”.

Així mateix, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, i, si procedeix, d’ oposició (Drets ARCO), en els termes establerts per la Llei Orgànica 15/1999 (LOPD), presentant o enviant una sol·licitud per escrit, dirigida a la Plaça Francesc Macià 5, Ent. 1 08021 BARCELONA, o a través de correu electrònic info@aportada.com i acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant en l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 A PORTADA COMUNICACIÓ, S.L. està especialment sensibilitzada amb la protecció de dades dels usuaris, dels serveis als quals s’accedeix a través del portal Web. Mitjançant la present Política de Privacitat [d’ara en endavant, la Política] informa als Usuaris de aportada.com, del tractament i usos als quals es sometent les dades de caràcter personal que es recullen a la Web, amb el fi que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

A PORTADA COMUNICACIÓ, S.L. considera essencial garantir la protecció de les dades de caràcter personal per això, amb el fi de protegir la intimitat i privacitat de tots els interessats (titulars de les dades), posem de manifest la present Política de Privacitat, comprometent-nos a garantir les exigències legals estipulades a la legislació i reglamentació que sigui aplicable a la matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Així doncs, en compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per mitjà del present document, A PORTADA COMUNICACIÓ, S.L. informa:

1-     Titularitat dels Fitxers

A PORTADA COMUNICACIÓ, S.L. amb domicili social a la Plaça Francesc Macià 5, Ent. 1 08021 BARCELONA, és titular de diferents fitxers que ha inscrit en el Registre General de Protecció de Dades depenent de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i que poden ser consultades a la Web http://www.agpd.es.

En concret, les dades recollides a través de la present Web, s’incorporen al fitxer [AGENDA, CONTACTES, TERCERS, CORREU ELECTRÒNIC, WEB, NEWSLETTER] amb el Codi d’inscripció [2122290366]. Als que els serà aplicable la present Política de Privacitat.

2-     Recollida i Tractament

El fitxer [AGENDA, CONTACTES, TERCERS, CORREU ELECTRÒNIC, WEB, NEWSLETTER], té com a principal característica:

2.1- Finalitat

 La finalitat de la recollida i incorporació de les dades als citats fitxers consisteixen en:

a.      Per al Fitxer[AGENDA, CONTACTES, TERCERS, CORREU ELECTRÒNIC, WEB, NEWSLETTER], oferir la informació sol·licitada pels interessats en el formulari o qüestionari de la pàgina Web aportada.com

b.     Resoldre les qüestions formulades

c.      I remetre’ls la informació sobre les nostres ofertes o serveis del portal titularitat de la A PORTADA COMUNICACIÓ, S.L.

 2.2- Encarregat del Tractament

 En el cas que hi hagi tercers que accedeixin a aquest fitxer i amb els quals existeixi l’obligació de subscriure el contracte que prescriu (l’article 12 de la LOPD). Es firmarà aquest contracte sobre els termes que marca el citat article. Que regularà contractualment l’ús i la confidencialitat de les dades de caràcter personal, de conformitat amb el disposat en la legislació vigent.

 2.3- Consentiment

Mitjançant el compliment dels diversos formularis continguts a la web mencionada anteriorment, l’interessat presta el seu consentiment per a què les dades de caràcter personal subministrats siguin incorporats al citat fitxer, sent objecte de tractament per la mateixa en conformitat amb la present Política de Privacitat. De la mateixa manera presta consentiment per a què la A PORTADA COMUNICACIÓ, S.L. enviï informació periòdica i informar de les nostres ofertes i serveis.

Si bé en qualsevol moment podrà oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a la direcció info@aportada.com indicant en l’assumpte “BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ”.

3-     Mesures de Seguretat

A PORTADA COMUNICACIÓ, S.L. ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades de caràcter personal legalment requerides, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració. Accés no autoritzat i robatori dels mateixos.

 4-     Drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició

Els interessats titulars d es dades contingudes en el fitxer [AGENDA, CONTACTES, TERCERS, CORREU ELECTRÒNIC, WEB, NEWSLETTER], així com els titulars de les dades contingudes en qualsevol dels fitxers titularitat de A PORTADA COMUNICACIÓ, S.L. podran dirigir-se a l’entitat, com a responsable dels fitxers, amb el fi de poder exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, i si procedeix oposició (Drets ARCO) referent a les dades incorporades en el tractament. Aquests drets tenen caràcter “personalíssim”, per la qual cosa únicament podran ser exercitats pel propi interessat, o el seu representant legal, prèvia acreditació de la seva identitat, o si procedeix, de la suficiència de la representació.

A.- El dret d’accés, a exercitar amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat. A l’exercitar el dret d’accés, l’interessat podrà optar pels següents sistemes de consulta de fitxer:

– Enviar un correu electrònic a: info@aportada.com

– Comunicació per escrit dirigida a: A PORTADA COMUNICACIÓ, S.L. Plaça Francesc Macià 5, Ent. 1 08201 BARCELONA.

A PORTADA COMUNICACIÓ, S.L. procedirà a notificar la seva decisió en el termini d’un mes. Si fos en sentit afirmatiu, l’interessat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies següents a la seva notificació.

B.- El dret de rectificació i cancel·lació podran ser exercitats, amb arranjament a les següents previsions, sempre que l’interessat consideri que les dades recollides en els nostres fitxers són inexactes, incomplet, inadequats o excessius. En aquest cas, podrà exercitar-los a través d’algun dels mitjans anteriorment previstos.

A PORTADA COMUNICACIÓ, S.L. procedirà a la rectificació o cancel·lació dins dels 10 dies següents al de la recepció de la sol·licitud.

5-     Canvi de Normativa

A PORTADA COMUNICACIÓ, S.L.  es reserva el dret de modificar la present política amb l’objecte d’adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials així com les que poguessin derivar-se de “codis tipus” existents en la matèria. Tals canvis seran comunicats amb l’antelació que sigui necessària en la nostra pàgina Web, sense prejudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es considerarà atorgat amb arranjament als termes de la present política.

Qualsevol dubte, pregunta, o comentaris que poguessin albergar amb referència a la present normativa, no dubti en consultar-les dirigint la seva comunicació sobre aquest tema a: info@aportada.com

 

 

 

He llegit i accepto la Clàusula de Consentiment